Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Úloha nádorového mikroprostredia v histologických podtypoch B bunkového non-Hodgkinovho lymfómu
Program DŠ
molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Jana Jakubíková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Imunofenotypizácia hematologických malignít je štandardným postupom v klinickej praxi pri diagnostike a monitorovaní priebehu ochorenia. Každý subtyp lymfómu je priradený špecifickému stupňu diferenciácie B buniek a obsahuje určité genetické aberácie udržiavajúce špecifickú transformáciu a vývoj choroby. Cieľom dizertačnej práce je pochopiť úlohu nádorového mikroprostredia v lymfomagenéze so zameraním na vplyv celkovej imunity hostiteľa na nádorové bunky, na základe štúdia rôznych maturačných štádií B-lymfocytov, ako aj iných typov buniek hematopoetického (T-lymfocyty, monocyty, granulocyty) a nehematopoetického pôvodu (stromálne bunky).