Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Interdisciplinárne aspekty výskumu metafory v kontexte literárnej vedy
Program DŠ
Literárna veda
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Roman Mikuláš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Pohľad na aktuálne výskumy na poli metafory sprostredkúva dojem neprehľadného preskupovania rozličných prúdov, viacnásobného prelínania sa zlomových línií a ich ukotvenosti vo viacerých disciplínach alebo výskumných tradíciách. V našom uvažovaní môžeme postupovať v princípe dvoma smermi, analyticko-aplikačným, orientovaným na predmet výskumu v rámci danej disciplíny (napr. poetologická metafora) alebo na metaforickosť odbornej terminológie, ale aj smerom teoreticko-implikačným, zameraným na teoretické paradigmy vedných disciplín: predovšetkým v kontextoch filozofie/epistemológie, lingvistiky, literárnej vedy. Pre výskum metafory je kľúčová otázka foriem podobnosti a analógie. Na tomto poli sa vynárajú otázky teoretického a metodologického uchopenia týchto základných aspektov identifikovania a komunikovania metaforických výrazov, ich foriem a funkcií. Do veľkej miery sa špecificky literárnovedné záujmy prelínajú s úsiliami v lingvistike, hlavne v kontexte kognitívnej lingvistiky. Styčné body nachádzame napríklad vo výskume metaforiky emócií, ktoré sú opäť v poli pozornosti psychoterapie a všeobecnejšie lekárskych vied.