Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav svetovej literatúry SAV

Názov témy
Prozaický svet Lászlóa Krasznahorkaiho
Program DŠ
Literárna veda
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Judit Görözdi, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Svetový autor súčasnej maďarskej prózy začína vychádzať aj v slovenských prekladoch. Cieľom dizertačnej práce bude textová analýza jeho románov (resp. poviedkovej tvorby), ktorá sa opiera o naratologicko-poetologické a filozofické  aspekty, a zasadenie tvorby autora do trendov maďarskej a svetovej literatúry. Možné dôrazy výskumu Krasznahorkaiho diel: polohy apokalyptického vnímania, špecifiká narácie a jazyka, intermedialita, interkulturalita a pod.