Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Prozaický svet Lászlóa Krasznahorkaiho
Program DŠ
Literárna veda
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Judit Görözdi, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Svetový autor súčasnej maďarskej prózy začína vychádzať aj v slovenských prekladoch. Cieľom dizertačnej práce bude textová analýza jeho románov (resp. poviedkovej tvorby), ktorá sa opiera o naratologicko-poetologické a filozofické  aspekty, a zasadenie tvorby autora do trendov maďarskej a svetovej literatúry. Možné dôrazy výskumu Krasznahorkaiho diel: polohy apokalyptického vnímania, špecifiká narácie a jazyka, intermedialita, interkulturalita a pod.