Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Názov témy
Biogeografia a ekológia rovnokrídleho hmyzu v Karpatoch
Program DŠ
Ekológia a ochrana biodiverzity
Meno školiteľa/-ky
Ing. Benjamín Jarčuška, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO
Stručná anotácia
Hlavným cieľom dizertačnej práce je stanovenie biodiverzity rovnokrídlovcov v Karpatoch pomocou taxonomickej, funkčnej a fylogenetickej diverzity. Práca si za cieľ kladie analyzovať a stanoviť dôležitosť rozličných faktorov predikujúcich rozšírenie vybraných druhov rovnokrídlovcov v študovanom území, pričom sa bude zohľadňovať priestorový rozsah pôsobenia týchto faktorov. Zistené zákonitosti diverzity rovnokrídlovcov a ich determinanty, vzťah medzi charakteristikami prostredia a početnosťou druhov, sú dôležité pre poznanie evolučných procesov vytvárajúcich biodiverzitu, pre predikciu vplyvu globálnej zmeny na rozšírenie a prežívanie druhov a pre ochranu biodiverzity