Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV

Názov témy
Sezónna dynamika variácií hrúbky kmeňov lesných drevín rozdielnych rastových fáz vo vzťahu k fyziológii, klíme a variabilite počasia
Program DŠ
Ekológia a ochrana biodiverzity
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO
Stručná anotácia
Frekvencia a intenzita extrémnych environmentálnych stresov, ako sú napr. vlny sucha a horúčav, sa počas posledných desaťročí zvýšila, a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať aj ďalej v 21. storočí. Prežívanie a zdravotný stav lesných ekosystémov bude úzko prepojené s ich schopnosťou prispôsobenia sa meniacim podmienkam prostredia. Dendrometre s vysokým rozlíšením sú schopné zachytiť komplexné signály integrujúce v sebe nevratný rast pletív kmeňa, reflektujúc predovšetkým dynamiku xylogenézy, a vratné fluktuácie súvisiace najmä s evaporačnými požiadavkami atmosféry, dostupnosťou vody a následne vodným potenciálom pletív a transpiračným prúdom. Sú preto považované za unikátne vysoko potentné nástroje na zachytenie produktivity lesa a citlivosti na environmentálne stresy. Cieľom práce je identifikovať a porovnať potenciál dendrometrov na detekciu prahových hodnôt stresu a vitality stromov a porastov v rozdielnych rastových fázach vývoja.