Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav ekológie lesa SAV

Názov témy
Sezónna dynamika variácií hrúbky kmeňov lesných drevín rozdielnych rastových fáz vo vzťahu k fyziológii, klíme a variabilite počasia
Program DŠ
Ekológia a ochrana biodiverzity
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta ekológie a environmentalistiky TUZVO
Stručná anotácia
Frekvencia a intenzita extrémnych environmentálnych stresov, ako sú napr. vlny sucha a horúčav, sa počas posledných desaťročí zvýšila, a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať aj ďalej v 21. storočí. Prežívanie a zdravotný stav lesných ekosystémov bude úzko prepojené s ich schopnosťou prispôsobenia sa meniacim podmienkam prostredia. Dendrometre s vysokým rozlíšením sú schopné zachytiť komplexné signály integrujúce v sebe nevratný rast pletív kmeňa, reflektujúc predovšetkým dynamiku xylogenézy, a vratné fluktuácie súvisiace najmä s evaporačnými požiadavkami atmosféry, dostupnosťou vody a následne vodným potenciálom pletív a transpiračným prúdom. Sú preto považované za unikátne vysoko potentné nástroje na zachytenie produktivity lesa a citlivosti na environmentálne stresy. Cieľom práce je identifikovať a porovnať potenciál dendrometrov na detekciu prahových hodnôt stresu a vitality stromov a porastov v rozdielnych rastových fázach vývoja.