Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Názov témy
Počítačové modelovanie požiaru v cestnom tuneli
Program DŠ
Informatika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ján Glasa, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Počítačové modelovanie javov súvisiacich s požiarom už v súčasnosti dosahuje vysokú mieru spoľahlivosti a vierohodnosti. Existujúce simulátory požiarov už umožňujú zahrnúť do výpočtu širokú škálu fyzikálnych procesov a modelovať priebeh požiaru a jeho účinky aj v priestoroch veľkých rozmerov. Výskum sa zameria na modelovanie a vizualizáciu požiaru v cestnom tuneli pomocou programového systému FDS. Na overenie výsledkov simulácie sa využijú súbory experimentálnych dát získaných počas testov v reálnom diaľničnom tuneli. Predmetom výskumu bude aj automatická odpoveď riadiaceho systému tunela na mimoriadnu udalosť, ktorej cieľom je vytvoriť a udržať podmienky na bezpečnú evakuáciu osôb. Výpočty sa budú realizovať na výkonnej výpočtovej infraštruktúre SAV.

Kľúčové slová: počítačové modelovanie požiarov, cestný tunel, FDS, priebeh požiaru, paralelný výpočet, HPC

viac info
pre rok 2022/2023