Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Počítačové modelovanie šírenia dymu počas požiaru v cestnom tuneli
Program DŠ
Informatika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ján Glasa, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Konzultant-špecialista: Ing. Lukáš Valášek, PhD.

Počítačové modelovanie komplexných javov súvisiacich s požiarom už dnes dosahuje vysokú mieru spoľahlivosti a vierohodnosti. Súčasné simulátory požiarov už umožňujú zahrnúť do výpočtu širokú škálu fyzikálnych procesov a modelovať priebeh požiaru a jeho účinky aj v priestoroch veľkých rozmerov. Výskum sa zameria na modelovanie a vizualizáciu šírenia a stratifikácie dymu počas požiaru v cestnom tuneli a na skúmanie podmienok na bezpečnú evakuáciu osôb v tuneli pomocou programového systému FDS (Fire Dynamics Simulator). Na overenie výsledkov simulácie budú využité rozsiahle súbory experimentálnych dát získaných počas testov v reálnom diaľničnom tuneli, ktoré zahŕňajú automatickú odpoveď riadiaceho systému tunela na mimoriadnu udalosť. Budú tiež skúmané možnosti vizualizácie priebehu požiaru pomocou virtuálnej prehliadky. Výpočty sa budú realizovať na výkonnej výpočtovej infraštruktúre v SAV.
Kľúčové slová: počítačové modelovanie požiarov, vizualizácia, priebeh požiaru, stratifikácia dymu, tunel, HPC
viac info
pre rok 2021/2022