Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Biofyzikálna a štrukturálna charakterizácia mutácií ľudského srdcového ryanodínového receptora 2 asociovaného so srdcovými arytmiami.
Program DŠ
Molekulárna biológia, Genetika, Biochémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Vladena Bauerová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Doktorandská práca je zameraná na štúdium vzťahu štruktúry a funkcie ľudského ryanodínového receptora 2 (hRyR2), ktorý je zodpovedný za pravidelnú srdcovú kontrakciu. Konkrétne sa jedná o biofyzikálnu a štruktúrnu charakterizáciu domén hRyR2 v natívnej podobe, ako aj so špecifickými mutáciami, ktoré boli identifikované u pacientov so srdcovými arytmiami. Cieľom práce je heterologická expresia hRyR2 domén, purifikácia a ich následná charakterizácia biochemickými, biofyzikálnymi a štrukturálnymi metódami, zameranými na určenie stability a terciárnej štruktúry bielkovín. Techniky budú realizované na ÚMB SAV alebo v spolupráci s prestížnymi zahraničnými pracoviskami.