Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Štruktúry vyššieho poriadku septínových filamentov a ich funkcia počas bunkového cyklu.
Program DŠ
Molekulárna biológia, Mikrobiológia, Genetika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Marian Farkašovský, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom tohoto projektu je pomocou fluorescenčnej mikroskopie, elektrónovej mikroskopie, biochemických analýz a genetického prístupu pochopiť ako štruktúra vyššieho poriadku ovplyvňuje rôzne procesy v rovine delenia buniek. Hlavnou úlohou bude určiť ako sa posttranslačné modifikácie a prídavné proteíny podieľajú na regulácií skladania septínov v rôznych štádiách bunkového cyklu. Rozdielne štruktúry vyššieho poriadku sú potrebné na kontinuitu bunkového cyklu a sú esenciálne pre základné procesy ako je cytokinéza.