Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
Ing. Marek Bučko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je získanie nových poznatkov v rámci výskumu inovovaných imobilizovaných a koimobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze viabilných rekombinantných mikroorganizmov pre produkciu prekurzorov na syntézu bioaktívnych látok a vývoj metód ich charakterizácie. Bude využitá kaskáda redoxných enzýmov koexprimovaných v baktériách a tiež rekombinantné bunky s naprodukovanými jednotlivými enzýmami kaskád vrátane enzýmov zo skupiny Baeyer-Villigerových monooxygenáz pričom bunky budú stabilizované imobilizáciou a koimobilizáciou v polyelektrolytových časticiach a kapsuliach. V spolupráci so špičkovými pracoviskami budú použité pokročilé techniky charakterizácie zmien fyziológie buniek, mikro a nanoštruktúry imobilizačných materiálov a optimalizácie biokatalytickej účinnosti imobilizátov.