Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Vladimír Puchart, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hemicelulózy sú druhým najviac zastúpeným zdrojom organicky viazaného uhlíka na Zemi. Kvôli svojej zložitosti je na ich rozklad na monosacharidové stavebné jednotky potrebné široké spektrum enzýmov. Jedným z najúčinnejších producentov týchto enzýmov je drevokazná huba Schizophyllum commune. Napriek tomu, že niekoľko enzýmov produkovaných touto bielou drevokaznou hubou bolo izolovaných a ocharakterizovaných, nedávno osekvenovaný genóm tejto huby odhalil omnoho väčšiu mnohorakosť domnelých enzýmov katabolizmu hemicelulóz. Vyhľadávanie v genóme so zámerom identifikovať domnelé nové enzýmy, ich izolácia a charakterizácia ako aj lepšie porozumenie spolupráci medzi týmito novými a v súčasnosti už známymi enzýmami prispeje k nášmu úsiliu o účinné a ekologicky šetrné využitie tohto každoročne sa obnovujúceho zdroja uhlíka.
Ciele: 1. V genóme drevokaznej huby Schizophyllum commune identofikovať gény kódujúce nové domnelé hemicelulolytické enzýmy; 2. Heterológna expresia týchto génov, izolácia a purifikácia ich proteínových produktov; 3. Štúdium katalytických vlastností týchto proteínov a ich úlohy v rozklade rastlinných hemicelulóz