Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Využitie organických materiálov na zlepšenie hydrofyzikálnych vlastností pôd
Program DŠ
Krajinné inžinierstvo, odbor poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Meno školiteľa/-ky
Ing. Justína Vitková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Stručná anotácia
V súčasnej dobe narastajúceho počtu extrémnych meteorologických udalostí a klimatickej zmeny je dôležité zabezpečiť kvalitu a kvantitu poľnohospodárskych plodín. Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú úrodu, sú fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy. Cieľom práce je zlepšenie hydrofyzikálnych vlastností rôznych druhov pôd pomocou organických materiálov (maštaľný hnoj, biouhlie,…) a následne aj zvýšenie úrod plodín. Základný výskum bude prebiehať v laboratórnych podmienkach. Na vzorkách rôznych druhov pôd, ktoré budú obohatené o organický materiál, sa budú robiť merania základných hydrofyzikálnych charakteristík pôdy, ktoré budú následne verifikované na meraniach v poľných podmienkach. Pomocou črepníkových experimentov sa bude môcť sledovať aj vplyv organických materiálov na veľkosť plodín.