Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Kvantifikácia zmeny hydrofyzikálnych charakteristík ťažkých pôd vplyvom mikroplastov.
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor Stavebníctvo
Meno školiteľa/-ky
Ing. Branislav Kandra, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Medzi významné problémy súčasnosti patrí celosvetová kontaminácia prírodného prostredia mikroplastami. Ročne sa vo svete vyprodukuje odhadom viac ako 350 miliónov ton rôznych druhov polymérov, ktorých rozpadom vnikajú častice rôznej veľkosti a tvarov. Mikroplasty sú čiastočky rádovo v mikrometroch, ktoré dokážu rôznym spôsobom kontaminovať organizmy a životné prostredie vrátane pôdy. Obsah mikroplastov v pôde ovplyvňuje jej fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti. Napriek tomu sa len málo štúdií venovalo environmentálnemu vplyvu mikroplastov na pôdu. Niektoré z nich poukázali na to, ako môže prítomnosť mikroplastov modifikovať jej fyzikálne vlastnosti. Cieľom dizertačnej práce bude analýza vplyvu vybraných druhov mikroplastov na hydrofyzikálne vlastnosti pôd (textúra, objemová a merná hmotnosť pôdy, pórovitosť, hydraulická vodivosť, priebeh vlhkostných retenčných kriviek atď). Výskum sa uskutoční v laboratórnych podmienkach na odobraných pôdnych vzorkách reprezentujúcich Východoslovenskú nížinu. Odber pôdnych vzoriek bude realizovaný tak, aby vybrané lokality pokryli typické pôdne druhy na nížine. Prínosom práce bude nielen rozšírenie poznatkov o miere vplyvu rôznych mikroplastov na hydrofyzikálne charakteristiky pôd, ale aj lepšie pochopenie zmeny hydrologických pomerov v takto kontaminovaných pôdach. Získané výsledky môžu byť využité aj v numerických simuláciách na matematických modeloch vodného režimu pôd.