Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv mikroplastov na hydrofyzikálne charakteristiky ťažkých pôd Východoslovenskej nížiny.
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor Stavebníctvo
Meno školiteľa/-ky
Ing. Branislav Kandra, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
V súčasnosti sa na svete ročne vyprodukuje viac ako 350 miliónov ton plastov. Z tohto objemu sa len malá časť recykluje a zvyšok ostáva v prírodnom prostredí vrátane pôdy. Ide o rôzne druhy polymérov, ktorých rozpadom vznikajú častice rôznej veľkosti a tvarov. V prípade mikroplastov ide o čiastočky veľkosti rádovo v mikrometroch, u ktorých bol dokázaný škodlivý vplyv na živé organizmy a životné prostredie. Ku kontaminácii pôdneho prostredia mikroplastami môže dochádzať rôznymi cestami ako napr. mulčovaním, splaškovými kalmi, zavlažovaním neupravenou vodou, záplavami a podobne. Miera takého znečistenia môže dosiahnuť až úroveň obsahu organického uhlíka a pretrváva niekoľko desiatok rokov aj viac. Obsah mikroplastov v pôde ovplyvňuje jej fyzikálne, chemické a biologické vlastnosti. V rámci dizertačnej práce bude skúmaný vplyv mikroplastov na hydrofyzikálne vlastnosti pôd. Výskum sa uskutoční v ťažkých pôdach reprezentujúcich Východoslovenskú nížinu. Týmto spôsobom bude možné kvantifikovať veľkosť vplyvu rôznej koncentrácie mikroplastov na hydrofyzikálne charakteristiky vo vybraných variantoch pôd.