Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Priestorové rozdelenie atmosférických zrážok a modelovanie prietoku v horských povodiach Slovenska počas zrážkovo-odtokových udalostí
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor Stavebníctvo
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ladislav Holko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Úspešnosť predpovede kulminačného prietoku a objemu odtokových udalostí do veľkej miery závisí od presnosti určenia zrážkových úhrnov a ich časového a priestorového rozdelenia. Slovensko je hornatá krajina a odtok z malých horských povodí je podstatne ovplyvnený zrážkami vo väčších nadmorských výškach. V týchto oblastiach však nie sú k dispozícii dostatočné merané údaje o zrážkach v hodinovom alebo dennom kroku, čo spôsobuje problémy pri predpovedi prietoku. Cieľom práce je výskum možností spresnenia určenia množstva a priestorového rozdelenia zrážok vo vybraných horských povodiach a určenie vplyvu takto získaných údajov na výsledky modelovania odtoku z povodia počas zrážkovo-odtokových udalostí. Riešenie predpokladá kombináciu spracovania historických údajov (typizácia povodní vo vybraných malých horských povodiach, výber významnejších dažďových povodní, analýza priestorového rozdelenia zrážok, modelovanie odtoku v dennom alebo kratšom kroku) a experimentálne získaných údajov (úhrny zrážok merané v hustejšej sieti zrážkomerov, odhadnuté podľa vlhkosti pôdy, radarové snímky, orografický model zrážok, atď.). Výsledky výskumu by mali odpovedať na otázku či a ako môžu tieto metódy určenia priestorového rozdelenia zrážok zlepšiť simuláciu zrážkovo-odtokových udalostí v našich malých horských povodiach.