Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv extrémnych prietokov na teplotu vody v toku
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor Stavebníctvo
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Navrhovaná práca bude zameraná na dlhodobú variabilitu a dlhodobé trendy teploty vody vybraných riek v rôznych oblastiach povodia Dunaja (vysokohorské, vrchovinové, nížinné) a pozdĺž rieky Dunaj. Na analýzu vzťahov medzi teplotou vody a ovplyvňujúcimi faktormi (podmienky nízkych a vysokých prietokov, zvyšovanie atmosférickej teploty, antropogénna aktivita v povodí atď.) budú použité metódy viacnásobnej regresie. Pre vybrané rieky budú vyvinuté simulačné modely pre multiregresnú simuláciu a stochastické predpovedanie (modely Box Jenkins, ARIMA, SARIMA). Tieto modely sa použijú na simuláciu teploty vody vybraných riek podľa rôznych scenárov prietokov a teploty vzduchu.