Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV

Názov témy
Využitie rôznych prístupov pri odhadoch N-ročných objemov povodňových vĺn
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor Stavebníctvo
Meno školiteľa/-ky
Ing. Veronika Bačová Mitková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Jedným z možných dôsledkov klimatickej zmeny a zvyšovania teploty atmosféry na vodnosť tokov je výskyt extrémnejších prietokov a objemov povodní. V aplikovanej hydrológii vzhľadom na značnú nepravidelnosť závislosti je problematické priradiť hodnoty objemu povodňových vĺn s určitou pravdepodobnosťou prekročenia výskytu, daným korešpondujúcim hodnotám N-ročných prietokov. Riešenia niektorých vodohospodárskych úloh si však vyžadujú poznať tvar, priebeh alebo aspoň objem povodňovej vlny. Pri analýzach extrémnych javov sa, vzhľadom na neistoty vo vedomostiach o fyzikálnych procesoch vzniku týchto javov využívajú metódy matematickej štatistiky a pravdepodobnosti. Cieľom tejto dizertačnej práce a výskumu bude jednak využitie nových a efektívnejších štatistických procedúr pri odhadoch N-ročných objemov, ich porovnanie z hľadiska doby trvania prietokovej vlny, ako i zhodnotenie režimu objemu odtoku za povodní v priebehu posledných niekoľkých desaťročí na vybraných povodiach.