Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Analýza vzťahu hydrologických kvantitatívnych charakteristík a vybraných ukazovateľov kvality vody toku
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor Stavebníctvo
Meno školiteľa/-ky
Ing. Veronika Bačová Mitková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Problém klimatických zmien môžeme považovať za jeden z najväčších environmentálnych problémov dnešnej doby. Pri analýze ich vplyvu sa stretávame s vysokým stupňom neistoty, ktorá musí byť zohľadnená aj pri snahe o získanie rozumných odporúčaní a záverov hodnotenia ich negatívnych účinkov na zložky hydrologického režimu. V súvislosti s riešením danej problematiky je potrebné poznať a analyzovať vzťah, závislosť, vývoj a zmeny medzi základnými kvantitatívnymi hydrologickými charakteristikami, ako aj ich vplyv na vybrané merané ukazovatele kvality vody v toku. Takéto poznanie, umožňuje prevenciu a reakciu na krízový jav a je jedným z predpokladov rýchleho a správneho riešenia pri odstraňovania jeho následkov ako aj pri plánovaní integrovaného hospodárenia s vodou. Cieľom práce bude poskytnúť komplexnú analýzu týchto vzťahov a hodnotenie ich možných zmien na kvantitatívny a kvalitatívny režim povrchových vôd so zreteľom na ich zabezpečenosť, zraniteľnosť a extrémne hydrologické situácie metódami štatistickej analýzy a hydrologického modelovania.