Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Modelovanie hydro-geomorfologickej odozvy vodného toku na jeho reguláciu
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anna Kidová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Modely vývoja krajiny simulujú pohyb vody a sedimentov pomocou rekonštruovaných historických a súčasných DEM s vysokým rozlíšením. Detailný model riečneho úseku bude realizovaný na základe porovnaní vývoja koryta v dôsledku antropogénnych vplyvov spôsobujúcich zmeny v energetických tokoch, ako aj geomorfológii koryta. Model CAESAR-Lisflood alebo MIKE 21C sú vhodnými nástrojmi na skúmanie dôsledkov ľudských zásahov do vodných tokov, ako je ich regulovanie, rozširovanie, presmerovanie, odstraňovanie priehrad alebo obnova. Tieto typy modelov možno použiť aj na určenie následkov takýchto zásahov na povodňové riziko. Ich využitie má význam nielen pri štúdiu vývoja krajiny, v ktorej čoraz viac dominujú ľudské zásahy, ale predovšetkým pri informovaní sféry manažmentu vodných tokov.