Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Hydrologicko-geomorfologická odozva vodného toku na prevádzku malej vodnej elektrárne
Program DŠ
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anna Kidová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Podrobný model riečneho úseku vytvorený pomocou súboru terénnych meraní a analýz údajov z diaľkového prieskumu vývoja riečneho koryta bude zachytávať jeho významné geomorfologické zmeny v dôsledku prevádzky malej vodnej elektrárne od roku 2000. Dopad ľudských zásahov na vodných tokoch a umelo vytvorené štruktúry v riečnych korytách môžu v konečnom dôsledku negatívne ovplyvňovať jeho prirodzený vývoj v podobe spätnej erózie, rýchleho zarezávania sa koryta do podložia, alebo úplnej straty schopnosti laterálnej migrácie koryta. Pri výskume vývoja krajiny, v ktorej čoraz viac dominuje človek, je preto potrebné zahrnúť také prístupy, ktoré poskytujú objektívne vedecké podklady pre uplatňovanie vhodných postupov pri manažmente vodných tokov.