Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Diferencovaný vplyv a dopady pandémie COVID-19 na regióny Slovenska.
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Anton Michálek, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila veľké straty na životoch, recesiu svetovej ekonomiky a veľké množstvo ďalších problémov. Dopady pandémie na jednotlivé krajiny a regióny boli a sú značne geograficky rozdielne. Aj na Slovensku sú dôsledky pandémie výrazne priestorovo diferencované. Téma DP je zameraná na kvantifikáciu priestorovo diferencovaných prejavov a dopadov ochorenia COVID-19 v regiónoch a vybraných územiach Slovenska. V rámci výskumného zamerania bude práca orientovaná na najvýznamnejšie zmeny regiónov spojených s pandémiou. Cieľom bude zachytiť situáciu (vývoj, stav a zmeny) v regiónoch Slovenska z aspektu vybraných javov a procesov súvisiacich a podmienených sledovaným ochorením. Parciálnymi vedeckými cieľmi bude výskum diferencovaného vplyvu, dopadov a prejavov ochorenia COVID-19 na vybrané sociálno-ekonomické charakteristiky a demografické procesy s dôrazom na ich priestorovú dimenziu a kontext, kvantifikácia diferencovanej úrovne dopadov pandémie a jej prejavov v regiónoch SR, evaluácia jej najzávažnejších negatívnych dopadov (javov a procesov) a identifikácia regiónov, resp. regionálnych populácií najviac zasiahnutých pandémiou COVID-19. Výskum a získané výsledky by mali viesť k explanácii a pochopeniu priestorovo i časovo diferencovaných dopadov pandémie na vybrané relevantné charakteristiky regiónov.