Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv pandémie Covid-19 na socio-ekonomický vývoj regiónov Slovenska
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Anton Michálek, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Dopady pandémie na jednotlivé krajiny a regióny boli a sú značne geograficky diferencované. Téma DP je zameraná na priestorovo diferencované dopady a prejavy pandémie v regiónoch Slovenska. Ide o vysoko aktuálnu a originálnu tému zameranú problematiku, ktorá doposiaľ nebola na Slovensku riešená. Zo špecifického zamerania a charakteru skúmanej problematiky je zrejmé, že prinesie principiálne nové poznatky a vytvorí rámec pre ďalší výskum rozdielnych dopadov pandémie v regiónoch. Samotná DP bude orientovaná na výskum najvýznamnejších zmien v regiónoch podmienených alebo súvisiacich s pandémiou. Cieľom bude zachytiť situáciu (vývoj, stav a zmeny) v regiónoch Slovenska z aspektu vybraných sociálno-ekonomických javov a procesov. Parciálnymi vedeckými cieľmi bude kvantifikovať vplyv, dopady a prejavy nákazy na vybrané charakteristiky s dôrazom na ich priestorovú dimenziu a kontext. Na základe kvantifikácia diferencovanej úrovne dopadov nákazy a syntézy parciálnych výsledkov budú identifikované rizikové regióny najviac negatívne postihnuté pandémiou. Výskum a získané výsledky by mali viesť k explanácii a pochopeniu priestorovo i časovo diferencovaných dopadov pandémie na vývoj a zmeny v regiónoch.