Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Rozhranie fluoridova tavenina/tuhá fáza: reakcie a štruktúra (oxo)-(fluoro)-hlinitanov pre elektronické aplikácie
Program DŠ
anorganická chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. František Šimko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Téma je zameraná na štruktúrnu charakteristiku hlinitanov a oxofluórohlinitanov alkalických kovov, ktoré môžu byť vďaka svojej vysokej elektrickej vodivosti priemyselné využité ako tuhé elektrolyty. Objasní sa základný popis viacložkového fluoridového systém MF−AlF3−Al2O3−M2O (M = alkalický kov) a jeho príslušných subsystémov pomocou termickej analýzy, špecifikujú sa fázové polia a zostrojí sa fázový diagram meraných systémov. Kombinácia použitých metód (NMR spektroskopia, rtg difrakcia a termická analýza) nám umožní lepšie pochopenie skúmaných systémov ako aj špecifikáciu rozdieľnych fáz a zložiek, ktoré sa v ňom nachádzajú.