Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Príprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na hlinitokremičitých mineráloch a vysokopecnej troske
Program DŠ
Anorganické technológie a materiály
Meno školiteľa/-ky
Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Na rozdiel od spojív na báze portlandského cementu, geopolyméry (GP) predstavujú skupinu relatívne nových anorganických polymérov, vznikajúcich reakciou hlinitokremičitých materiálov aktivovaných alkalickým roztokom pri normálnej teplote so súčasnou tvorbou „zeolitickej štruktúry“. Tieto kompozity vykazujú excelentné mechanické vlastnosti, odolnosť proti vysokej teplote a kyselinám. Prírodné vrstevnaté materiály ako illit, halloyzit a predovšetkým metakaolin sa používajú ako zdroj hlinitokremičitanov na prípravu geopolymérov. Rovnako materiály bohaté na SiO2 a/alebo Al2O3 sa môžu úspešne požívať na prípravu geopolymérnych spojív. Práca sa zaoberá optimalizáciou zloženia zmesí na báze elektrárenského popolčeka, vysokopecnej granulovanej trosky a iných minerálnych odpadov na vývoj geopolymérov aj za hydrotermálnych podmienok.