Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Využitie drevnej biomasy pri príprave zmesových cementov
Program DŠ
Anorganické technológie a materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Eva Kuzielová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Revidovaná smernica o EU ETS (European Emission Trading Scheme) si uložila za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 43 % v porovnaní s rokom 2005. Jednou z hlavných možností ako splniť tieto požiadavky a súčasne zabezpečiť udržateľnú produkciu cementu je používanie zmesových cementov. Portlandský cement (PC)/slinok by mal byť prednostne nahrádzaný lokálne dostupnými materiálmi (vedľajšími produktmi, odpadovými materiálmi) a v čo najvyššom množstve, avšak bez negatívneho dopadu na vlastnosti cementových materiálov. Jedným zo sľubných kandidátov sú aj drevné popoly. Ich použitie ako prímesí do cementov a betónov je však podmienené ich puzolánovou aktivitou. Druhou možnou prekážkou ich využitia je množstvo faktorov ovplyvňujúcich ich vlastnosti. Z týchto dôvodov je pre zavedenie zmesí drevných popolov a cementu do praxe nevyhnutné hodnotenie individuálnych popolov. Práca bude zameraná na prípravu a štúdium vlastností zmesových cementových pást. Vplyv zloženia, distribúcie veľkosti častíc a ďalších parametrov bude sledovaný pomocou dostupných metód (TGA, RTG, REM, izotermická kalorimetria, ortuťová porozimetria). Hydratácia cementových zmesí bude sledovaná od skorých štádií po neskoré časy.