Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Efektívna realizácia simulácie požiarov na výkonných počítačoch
Program DŠ
Informatika / Aplikovaná informatika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Ján Glasa, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Prijímajúce školy (ďalšie možnosti):
- Fakulta informatiky a informačných technológií STU (program: Aplikovaná informatika)
- Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE (program: Informatika)

Konzultant-špecialista: Ing. Lukáš Valášek, PhD.

  Pokrok počítačov a informačných technológií umožnil vznik programových systémov schopných modelovať komplexné procesy súvisiace s požiarom, ktoré už v súčasnosti dosahujú významnú mieru spoľahlivosti a vierohodnosti. Motiváciou výskumu je nedostatok poznatkov a skúseností s paralelizáciou výpočtu pri modelovaní požiarov v priestoroch väčších rozmerov pomocou programového systému FDS (Fire Dynamics Simulator). Výskum sa zameria na spôsoby paralelizácie, ktoré výpočet značne urýchľujú a na vplyv paralelizácie na spoľahlivosť a presnosť simulácie. Očakávajú sa nové poznatky aplikovateľné pri riešení praktických problémov.
Súčasťou výskumu bude aj využitie rozsiahlych dát získaných počas experimentov v reálnych priestoroch. Výpočty sa budú realizovať na HPC infraštruktúre v SAV.
Kľúčové slová: počítačová simulácia požiarov, paralelizácia, efektívnosť, presnosť, MPI, HPC
viac info
pre rok 2021/2022