Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vysoko-kontrastné spektroskopické sústavy (SB2) s pekuliárnymi zložkami skorého spektrálneho typu
Program DŠ
Astronómia a astrofyzika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Martin Vaňko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Pracovisko: Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry

Sylabus:
Zameranie práce: Najjednoduchším dôkazom, že pozorovaný objekt je dvojhviezda je prítomnosť zákrytov. Druhou spoľahlivou technikou sú zmeny radiálnej rýchlostí (RV). Takéto variácie sa zvyčajne detegujú v rámci spektroskopických pozorovaní. V najjednoduchšom prípade dvojhviezda obsahuje dve zložky s relatívne blízkou svietivosťou, čo má za následok dva systémy spektrálnych čiar v zloženom spektre. Keď sa zložky výrazne líšia v svietivosti, spektrálne čiary slabšej sekundárnej zložky sa stanú menej zreteľnými. Situácia sa komplikuje v prípade, keď je sekundárna zložka rýchly rotátor (> 100 km/s). Hoci sú spektrálne čiary rýchlo-rotujúcej zložky plytké, ťažko identifikovateľné a modelované, jeho svetlo zvyšuje úroveň kontinua, čo rovnomerne znižuje hĺbku spektrálnych čiar dominantnej zložky. Zriedkavejšie sa môže objekt odhaliť ako dvojhviezda, keď sa zistia nezrovnalosti v projektovanej rotačnej rýchlosti, v sin i, určené pomocou spektrálnych čiar, ktoré majú odlišnú citlivosť na účinnú atmosférickú teplotu, napr. čiary Mg II pri λ 4481 Å a Ca II H a K.

Cieľ práce: Modelovanie spektroskopických dát, niekoľkých pekuliárnych, vysoko-kontrastných sústav, skorého spektrálneho typu, ktoré ležia na hlavnej postupnosti HR diagramu, v kombinácii s fotometrickými dátami z archívu družice TESS. Hlavným cieľom dizertačnej práce je určiť RVs a rotačné rýchlosti študovaných objektov a možný výskyt ďalších zložiek v študovaných sústavách.. Naša analýza bude zameraná aj na charakteristiku možných krátkodobých (desiatky minút), alebo strednodobých (niekoľko hodín) pulzácií jednotlivých zložiek, určenie ich atmosférických parametrov (povrchová teplota, metalicita, povrchové zrýchlenie) a absolútnych parametrov (polomer, hmotnosť, svietivosť). Na základe získaných výsledkov budeme diskutovať evolučný stav študovaných sústav.

Požiadavky: znalosť angličtiny – dobrá znalosť programovania – schopnosť samostatného štúdia literatúry.

Výskumný smer: Dvojhviezdy a viacnásobné hviezdne sústavy

Ďalšie informácie:
https://www.astro.sk/studium-popularizacia/doktorandske-studium/