Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Astronomický ústav SAV

Názov témy
Krátkodobé zmeny farieb v kométach vo veľkých heliocentrických vzdialenostiach
Program DŠ
Astronómia a astrofyzika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Oleksandra Ivanova, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Cieľ práce: Mikrofyzikálne vlastnosti častíc prachu vo veľkej väčšine komét možno odvodiť len pomocou technológie diaľkového snímania založenej na interakcii prachu so slnečným žiarením. Takáto interakcia sa prejavuje v troch skupinách javov: elastické rozptýlenie slnečného žiarenia vo viditeľných a blízkych infračervených pásmach, tepelné vyžarovanie absorbovaného slnečného žiarenia v strednej infračervenej oblasti a tlak žiarenia, ktorý ovplyvňuje pohyb častíc prachu a tým ich priestorové rozloženie v kóme a chvoste.
Fotometrická farba častíc prachu je definovaná ako pomer tokov rozptýleného žiarenia meraných pri dvoch rôznych vlnových dĺžkach. Jej sila spočíva v relatívnej povahe, pretože závisí priamo na mikrofyzikálnych vlastnostiach prachových častíc a je nezávislá na ich počte v zornom poli. Toto je dôležité, pretože je známe, že počet prachových častíc tvoriacich kometárnu kómu je predmetom rýchlych a významných zmien.
Hlavným cieľom práce je dlhodobé pozorovanie vybraných vzdialených komét, s vyhľadávaním zmien farby. Zisťovanie rýchlych zmien farieb vzdialených komét je dôležitým kľúčom pre lepšie pochopenie mikrofyzikálnych vlastností ich prachu.
Metóda: Fotometria so širokopásmovými filtrami vybraných vzdialených komét. Štúdium rýchlych variácií indexu farieb vo vybraných vzdialených kométach, hľadanie frekvencie výskytu tohto javu v rôznych kométach, jeho vzájomná súvislosť s inými javmi na kométach. Vytvorenie farebných máp komét. Použitie spektra poskytne vyčerpávajúce informácie o prítomnosti plynných emisií v kométach, čo umožňuje veľmi hodnoverne odvodiť farbu kometárneho prachu.

Požiadavky: znalosť angličtiny, dobrý fyzikálny základ, znalosť základov programovania (IDL), schopnosť samostatného štúdia literatúry.

Pracovisko: Astronomický ústav SAV, pracovisko ústavu v Starej Lesnej

Ďalšie informácie:
https://www.astro.sk/l3_sk.php?p3=phd#konkurz