Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Aerodynamické merania vo veternom tuneli a ich praktické využitie v stavebníctve
Program DŠ
Aplikovaná mechanika/stavebníctvo
Meno školiteľa/-ky
Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta ŽU
Stručná anotácia
Dizertačná práca sa bude zaoberať uplatnením najnovších trendov v odbore aerodynamika pre výskumné úlohy v stavebníctve. Doktorand sa bude venovať experimentálnemu výskumu dynamickej odozvy prvkov vo veternom tuneli na pracovisku USTARCH SAV v Bratislave. Nové poznatky aplikuje na výskum chovania sa konštrukčných častí budov resp. malo-mierkových modelov v režime zaťaženia vetrom, motivované súčasným dopytom o tento druh aplikovaného výskumu z inžinierskej praxe. Cieľ práce bude smerovať k popísaniu fenoménov lokálneho namáhania konštrukčných interakcii s dynamickým zaťažením vetrom. Výsledky z experimentálnych meraní budú overené na numerických modeloch vytvorených na báze MKP. Vedecký prínos dizertácie pre vedný odbor bude zameraný na zavádzanie korelačných vzťahov medzi numerickými simuláciami a experimentálnymi meraniami v oblasti interakcie prostredie - konštrukcia pri dynamickom namáhaní vetrom. Ďalším významným cieľom bude prepojiť nové poznatky základného výskumu so súčasnými problémami v stavebníctve v podobe aplikovaného výskumu dynamických javov skúmaných vo veterných tuneloch v súlade s požiadavkami stavebnej praxe.