Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Rímske mince u stredodunajských Germánov
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
Téma je zameraná na úlohu rímskych mincí v hospodárskom a sociálnom živote včasnohistorického germánskeho osídlenia v severnej časti stredného Podunajska z pohľadu historických, numizmatických a archeologických prameňov. Doktorand nadviaže na doterajšie katalógové práce a sumarizujúce štúdie a využije dostupné materiály zo sídliskových, funerálnych i zberových materiálov. Zvláštnu pozornosť venuje dôvodom prísunu, prijímania a využívania rímskych mincí v jednotlivých regiónoch a rozdielom medzi pohraničnou limitnou zónou a hlbším zázemím barbarika v rôznych časových úsekoch. Zhodnotí aj ich možné využívanie v neekonomickej sfére.