Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Diverzita nematód žijúcich v pôde Karpatských lesov vo vzťahu k biotickým a abiotickým podmienkam prostredia v dôsledku klimatickým zmien
Program DŠ
Zoológia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Marek Renčo, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Klimatické zmeny predstavujú v súčasnosti jednu z najväčších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb. Predpokladá sa, že zvýšenie priemernej celkovej teploty v Európe bude mať za následok zvýšenú frekvenciu klimatických extrémov. V takýchto podmienkach je vysoká pravdepodobnosť, že zraniteľné lesné ekosystémy budú vystavené zvýšenej frekvencii a intenzite stresu zapríčinených pôsobením živých zložiek prostredia. K jedným z nich patria aj nepôvodné, invázne druhy drevín, ktoré sa nekontrolovateľne šíria dokážu úplne zmeniť charakter biotopu. Cieľom dizertačnej práce bude analyzovať vplyv vybraných inváznych druhov drevín na pôdne spoločenstvá pôdnych nematód, fyzikálne a biochemické vlastnosti pôdy karpatských lesov v závislosti od druhu inváznej rastliny. Zhodnotiť stav pôdneho prostredia pri využití pôdnych nematód ako indikátorov. Poznatky pomôžu predpovedať potenciálny vplyv šírenia sa nepôvodných druhov drevín na biodiverzitu pôvodných lesov Karpát.