Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Tvorba pravidla politiky výmenných kurzov počas periód vysokej inflácie
Program DŠ
Economics
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Ing. Mária Širaňová, MA., PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Národohospodárska fakulta EU
Stručná anotácia
Itskhoki a Mukhin (2022) teoreticky zdôvodnili, že kombinácia štandardnej menovej politiky využívajúcej zmeny kľúčovej úrokovej sadzby a politiky výmenných kurzov je potrebná pre dosiahnutie efektívnej alokácie zdrojov v otvorenej ekonomike, a to predovšetkým v prípade segmentovaných finančných trhov. Cieľom dizertačnej práce je diskutovať konštrukciu pravidla výmenných kurzov v prípade rozličných kombinácií flexibility devízového režimu, kapitálovej otvorenosti a pri využívaní štandardného nástroja menovej politiky – kľúčovej úrokovej sadzby (Khatat et al., 2020). Zároveň bude v dizertačnej práci diskutovaná problematika možných nelinearít v počas vysoko-inflačných periód. Tvorba pravidla výmenného kurzu bude takisto adresovať úlohu neistoty pri rozhodovaní tvorcov politiky výmenných kurzov.