Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Plynová geopolitika v kontexte prerozdelenia svetovej ekonomickej moci
Program DŠ
Európske štúdiá a politiky
Meno školiteľa/-ky
prof. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Vývoj na trhu so zemným plynom bol v posledných rokoch veľmi fluktuačný. Vplývali na ňom viaceré faktory, ktoré značne zmenili globálnu scénu s energiou. Predmetom skúmania doktorandskej dizertačnej práce bude skúmanie vzťahu medzi geopolitickým faktorom a vývojom na trhu s energetickou komoditou zemného plynu so zameraním na európsky trh so zemným plynom. Teoretická báza bude spočívať v skúmaní a charakterizovaní medzinárodný trh so zemným plynom a predpovedať jeho budúce trendy, identifikovať geoploliticko-ekonomické trendy, ktoré vplývajú na trh s plynom a budúci dopyt po tejto surovine. Dizertačná práca by mala tiež analyzovať európsky trh so zemným plynom pred a po vojenskom konflikte na Ukrajne a načrtnúť budúcnosť LNG a vodíka na európskom trhu s energiami.