Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Zhodnotenie vplyvu migrácie z Ukrajiny na slovenský trh práce
Program DŠ
Európske štúdiá a politiky
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Slovenský trh práce sa stáva čoraz závislejší od pracovnej sily z Ukrajiny. Predikcie tvrdia, že jeho závislosť od zahraničnej pracovnej sily bude v budúcnosti narastať. Ekonomická migrácia z Ukrajiny vzrástla do významnejších čísiel po roku 2010, ale jej rast bol prerušený dvoma exogénnymi šokmi: Pandémiou ochorenia COVID-19 (Marec 2020) a neskôr vyostrením vojnového konfliktu na Ukrajine (Február 2022).
Úlohou študenta/ky bude opísať zmeny v intenzite a štruktúre populácie prichádzajúcej z Ukrajiny, so zreteľom na účasť na trhu práce a ekonomickú aktivitu. Pre tento účel bude potrebné zmapovať dostupné dátové zdroje (prieskumy aj administratívne údaje). Bude potrebné identifikovať segmenty trhu práce, relatívne viac vystavené prítokom pracovníkov z Ukrajiny. V závislosti od parametrov dostupných dát bude zvolená vhodná empirická stratégia identifikácie dopadu imigrácie z Ukrajiny na ekonomickú výkonnosť, zamestnanosť a mzdovú dynamiku v jednotlivých segmentoch slovenského trhu práce.