Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vyhodnocovanie účinnosti nástrojov aktívnej politiky trhu práce na Slovensku
Program DŠ
Európske štúdiá a politiky
Rok prijímania
2024
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Slovenský trh práce čoraz intenzívnejšie pociťuje nedostatok pracovnej sily. Investovanie do aktivizácie a rekvalifikácie disponibilných uchádzačov o zamestnanie, tak nadobúda na význame. Aj prostriedky smerujúce do aktívnej politiky trhu práce (APTP) sú obmedzeným zdrojom, ich efektívna alokácia je preto výzvou spoločenskovedného výskumu. Vďaka dostupným administratívnym dátam je možné merať účinnosť jednotlivých nástrojov APTP relatívne spoľahlivými metódami. Empirická mikroekonómia v tejto oblasti sa pomerne dynamicky rozvíja; či už ide o metódy založené na rekonštrukcií vedeckého experimentu párovaním účastníkov s oprávnenými uchádzačmi, metódy spracovania panelových dát, či ďalšie typy regresnej analýzy. Úlohou doktoranda bude popísať intervenčnú logiku poskytovania nástrojov APTP na Slovensku, zdokumentovať jej jednotlivé nástroje pomocou dostupných informačných zdrojov a vyhodnotiť efektívnosť jednotlivých elementov APTP na Slovensku aplikovaním najnovších techník kontrafaktuálneho vyhodnotenia dopadov.