Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv mechanického spracovania na funkčné vlastnosti práškových magneticky mäkkých materiálov
Program DŠ
strojárske technológie a materiály
Meno školiteľa/-ky
Ing. Radovan Bureš, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Strojnícka fakulta TUKE
Stručná anotácia
• Magneticky mäkké práškové materiály spracované technológiou práškovej metalurgie, napríklad lisovaním a spekaním, sú využívané v aplikáciách pre konverziu energií. S rastúcimi požiadavkami na efektivitu konverzie energií stúpajú požiadavky na tieto materiály v zmysle zvyšovania rezonančnej frekvencie, znižovania koercivity, zvýšenia permeability a magnetického toku. Štruktúrne a fyzikálne vlastnosti takýchto materiálov sú významnou mierou ovplyvnené výrobou, spracovaním ako aj tvarovaním a finálnym tepelným spracovaním v procese výroby súčastí magnetických obvodov. Cieľom práce bude preskúmať, kvalitatívne a kvantitatívne popísať vplyv mechanického mletia, mechanochemického povlakovania a lisovania na elektrické, magnetické a mechanické vlastnosti práškových materiálov a kompozitov určených na aplikácie v oblasti stredných a vyšších frekvencií premagnetovania.