Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Nano-mechanické vlastnosti progresívnych kompozitných materiálov
Program DŠ
progresívne materiály
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce je zameraná na novú perspektívnu oblasť materiálového výskumu - nanomechanické skúšanie materiálov. Nanomechanické skúšanie vychádza z nanoindentačných testov, pričom rozvoj metodík v súčasnosti umožňuje vykonávať tlakové, ťahové, ohybové skúšky, ako aj únavové a creepove testy v nano a mikro mierke, pričom je možné študovať vplyv veľkosti a orientácie kryštálu na plastické správanie materiálov. Analyzovaním týchto prejavov je možné získavať nové poznatky základného výskumu o deformačných mechanizmoch, čo by bolo hlavným predpokladaným prínosom dizertačnej práce. Očakávame tiež príspevok k vývoju nových metodík skúšania materiálov na nano- mikro- úrovni.