Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj vysoko – entropických keramických materiálov: modelovanie, príprava, charakterizácia a skúšanie
Program DŠ
progresívne materiály
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce je zameraná na vývoj a charakterizáciu nových vysoko-entropických keramických materiálov na báze ternárnych karbidov a nitridov s unikátnymi vlastnosťami pri izbových teplotách ako aj vysokoteplotnými vlastnosťami. Tieto keramické materiály sú určené pre prácu a použitie v extrémnych podmienkach ako špecifické komponenty pre vesmírne aplikácie, výhrevné elementy do pecí, žiaruvzdorné komponenty a pod., ktoré vyžadujú excelentnú tepelnú stabilitu, supervysokú tvrdosť a výborné tribologické vlastnosti. Vývoj týchto materiálov je možný iba aplikovaním moderných metód modelovania, technologických postupov (ako vysokoenergetické mletie vstupných práškov, či spekanie v prítomnosti elektrického prúdu) a pokročilých metód charakterizácie ich vlastností (mikro/nano mechanické testy, tribologické testy, SEM, EBSD, TEM/HREM, AFM mikroskopia, oxidačné testy, ablačné testy, testy odolnosti voči tepelným šokom). Hlavným zámerom je správne pochopenie fyzikálnych procesov jednak pre materiálové vedy ako aj pre budúce inžinierske aplikácie. Riešenie práce prinesie systematické štúdium vysoko-entropických keramík na báze ternárnych karbidov a nitridov v takom rozsahu a natoľko komplexne, že sa dajú očakávať originálne výsledky v tejto oblasti materiálových vied.