Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj nano/mikrovlákenných materiálov metódou elektrostatického zvlákňovania pre aplikácie v energetických a environmentálnych technológiách
Program DŠ
náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Dizertačná práca bude orientovaná na prípravu nano/mikrovlákenných systémov vyrobených metódou bezihlového elektrostatického zvlákňovania (electrospinnig) v kombinácii s modernými post-spinningovými technológiami, u ktorých sa očakáva veľký potenciál v oblasti energetických a environmentálnych aplikácií. Očakávaným prínosom práce je zodpovedanie vzťahov medzi podmienkami prípravy, formovaním mikroštruktúry a vybranými funkčnými vlastnosťami vyvíjaných nanovlákien. Pričom príprava daných materiálov vyžaduje znalosti anorganickej a analytickej chémie. Nové vlákenné systémy majú za úlohu modifikovať elektródové a separatorové materiály v moderných batériách a tiež vyvinúť materiál vhodný pre fotokataliticky aktívne membrány. Cieľom práce je na základe získaných výsledkov predikovať aplikačné možnosti študovaných materiálov v praxi.