Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Markery funkčnej imunitnej odpovede T lymfocytov a ich využitie pri charakterizácii primárnych a sekundárnych imunodeficiencií
Program DŠ
Imunológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Branislav Kováčech, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Primárne a sekundárne poruchy imunity sa klinicky prejavujú heterogénnymi symptómami systémového alebo orgánovo-špecifického charakteru, od zníženej imunitnej odpovede po poruchy autoimunitného alebo alergického charakteru. Správne zhodnotenie funkčnosti imunitného systému u novorodencov a detí je komplikované viacerými jeho špecifikami: vysokou komplexnosťou, flexibilitou a dynamikou v skorom veku a vysokou inter-individuálnou variabilitou. Tieto faktory významne ovplyvňujú diagnostiku, prognózu a výber správnej terapie.
T bunky sú hlavnými regulátormi a efektormi vytvorenia a zachovania imunitnej homeostázy, odpovede a pamäte a reguláciou ostatných buniek imunitného systému. Existujúce možnosti funkčného testovania imunitného systému v klinickej praxi nie sú dostatočné a preto je potrebné doplniť hodnotenie funkčnej aktivity T buniek, od rozpoznania antigénu po efektorové a pamäťové funkcie. Cieľom projektu je príprava robustných metód pre funkčné analýzy T bunkovej odpovede u detských pacientov sledovaných v ambulancii klinickej imunológie NÚDCH, Bratislava, antigénnou stimuláciou a tak získať potrebné ukazovatele umožňujúce identifikovanie pacientov s potenciálnym rizikom závažnej infekčnej komplikácie, indikovaných na imunosubstitučnú alebo profylaktickú antiinfekčnú terapiu a transplantáciu hematopoetických kmeňových buniek. Projekt využíva funkčnú analýzu T buniek stimulovaním špecifickými antigénmi a mitogénmi v plnej krvi a sledovaním aktivácie jednotlivých T bunkových subsetov prietokovou cytometriou a kvantifikovaním uvoľnených cytokínov Luminex testami. Definovanými skupinami budú pacienti s diagnostikovanými primárnymi a sekundárnymi imunodeficienciami (del22q11, CVID, SCID/CID), pozitívny neonatálny skríning TREC/KREC, tranzitórna hypogamaglobulinémia detského veku, pacienti na imunosupresívnej liečbe, reumatické ochorenia, IBD a po transplantácii) a kontrolná skupina detí bez identifikovanej poruchy imunity.