Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Integratívne použitie metód štruktúrnej biológie pre štúdium fyziologických a patologických konformácií proteínu tau
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ondrej Cehlár, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Proteín tau je prirodzene neusporiadaný proteín a zohráva zásadnú úlohu v patogenéze Alzheimerovej choroby a iných tauopátií. Proteín tau nenadobúda pevnú trojrozmernú štruktúru, a dá sa opísať ako súbor prechodne sa vyskytujúcich štruktúr – konformačný ensemble, ktorý je možné charakterizovať biofyzikýálnymi metódami – napr. NMR a výpočtovými metódami molekulovej dynamiky. Cieľom práce je charakterizovať konformačné súbory tau proteínov vo fyziologickom stave a po patologických posttranslačných úpravách (ako skrátený a hyperfosforylovaný tau proteín).