Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Mechanizmy pohybu tau proteínu v extracelulárnom priestore mozgu
Program DŠ
Molekulárna biológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Petra Majerová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Abnormálna agregácia tau proteínu je charakteristickým znakom skupiny neurodegeneratívnych ochorení, ktoré sa označujú ako tauopatie. Prítomnosť tau proteínu v cerebrospinálnej tekutine ešte pred tým ako dôjde k progresívnemu odumieraniu neurónov naznačuje, že tau môže byť aktívne vylučovaný neurónovými bunkami do extracelulárneho priestoru (ECP). ECP je tesný priestor medzi bunkami ovplyvňujúci pohyb mnohých neuromodulátorov a veľkých molekúl. ECP zabezpečuje transport signálnych molekúl, odpadových produktov buniek a terapeutík. Avšak základné biofyzikálne mechanizmy, ktoré sprostredkúvajú transport molekúl cez ECP neboli doposiaľ popísané. Objasnenie uvedených mechanizmov je dôležité pre detailnejšie pochopenie pohybu a distribúcie biomedicínsky relevantných makromolekúl, akými je tau proteín. Štúdium pohybu tau v ECP a toho, ako môže byť transportovaný z mozgu cez hematolikvorovú bariéru do krvného riečiska, je jednou z dôležitejších oblastí štúdia neurodegeneratívnych ochorení. Cieľom predkladaného projektu bude pomocou moderných metód neurobiológie a analytických metód opísať a objasniť transport tau z centrálnej nervovej sústavy do periférneho prostredia. Nové poznatky by mohli v budúcnosti významne napomôcť pri vyvíjaní nových spoľahlivých diagnostických prístupov.