Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv využívania krajiny a znečistenia ovzdušia na multitaxonomickú diverzitu v lesných ekosystémoch
Program DŠ
botanika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Jozef Šibík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Súčasné problémy súvisiace so životným prostredím, vrátane klimatických zmien a extrémnym antropogénnym tlakom na biotu, si vyžadujú riešenia založené na spoľahlivých poznatkoch a komplexný, multidisciplinárny prístup k pochopeniu procesov a schém (traits) vysvetľujúcich variabilitu a dynamiku diverzity flóry a fauny vo vybraných ekosystémoch.

Práca sa zaoberá vplyvom existujúcej infraštruktúry, typu krajiny (tzv. land use) a znečistenia ovzdušia na diverzitu v lesných ekosystémoch, ktoré môžu zohrávať významnú úlohu v zmierňovaní negatívnych trendov spôsobených činnosťou človeka alebo prirodzenými procesmi v prostredí, ktoré tiež ovplyvňujú ľudskú populáciu. Vo svetle krízy biodiverzity a našej obmedzenej schopnosti vysvetliť a predvídať variabilitu v biodiverzite, sú kľúčové nástroje na kvantifikáciu priestorových a časových zmien v biodiverzite a jej základných spúšťačov (tzv. drivers).

Téma má za cieľ prispieť k poznaniu potenciálnych zmien a rozdielov v druhovej a akustickej diverzite v lesných ekosystémoch a identifikácii vhodných metód, ktoré by na základe zistených korelácií umožnili efektívne a spoľahlivé hodnotenie vplyvu vybraných faktorov na tieto zložky diverzity. Dizertačná práca prispeje k zodpovedaniu otázok či akustická diverzita dokáže predikovať diverzitu rastlinnej zložky biotopov, či sú niektoré frekvencie organizmami uprednostňované pred inými v prostredí s rôznou štruktúrou vegetácie a rôznou intenzitou ovplyvnenia človekom alebo či má druhové zloženie a hustota vegetácie vplyv na výber a využívanie akustických frekvencií organizmami.