Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium dynamiky bunkových stien počas somatickej embryogenézy
Program DŠ
fyziológia rastlín
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Terézia Salaj, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Rastlinné bunky sú pluripotentné a majú schopnosť byť externe preprogramované a vytvoriť štruktúry podobné embryu, z ktorých je možné regenerovať celú rastlinu. Tento proces sa nazýva somatická embryogenéza a má veľký potenciál využitia napríklad na rozmnožovanie rastlín in vitro alebo pri genetickej transformácii. Molekulárne a bunkové mechanizmy, ktoré sú zodpovedné za tento proces sú stále nedostatočne popísané. Nedávna proteomická analýza proteínov sekretovaných do média suspenzných kultúr borovice (Pinus nigra) s rôznou embryogénnou kapacitou identifikovala signifikantné rozdiely v množstve proteínov zodpovedných za stavbu alebo rôzne modifikácie bunkovej steny, medzi inými arabinogalaktan proteíny (tzv. AGPs) alebo enzýmy s pravdepodobnou úlohou v syntéze/degradácií lignínu - peroxidázy. Tieto výsledky naznačujú dôležitú úlohu bunkových stien a potrebu ich špecifického zloženia a štruktúry na schopnosť indukovať tvorbu nových embryí. Úlohou tejto doktorandskej práce bude použiť rôzne výskumné metódy na hĺbkové popísanie dynamiky a funkcie bunkových stien počas somatickej embryogenézy vybranných ihličnanov, prípadne iných rastlinných modelov a hľadania možnosti ich modulovania na zvýšenie embryogénnej kapacity a produkčného potenciálu in vitro kultúr. Výsledky tejto práce budú dôležité pre bližšie poznanie tohto procesu a vývoja nových techník a praktík mikropropagácie, a kryoprezervácie hospodársky cenných a okrasných rastlín.