Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv rôznych pôdnych druhov na tvorbu rosy na štandardnom trávnom povrchu
Program DŠ
Vodohospodárske inžinierstvo, odbor Stavebníctvo
Meno školiteľa/-ky
Ing. Milan Gomboš, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Stavebná fakulta STU
Stručná anotácia
Rosa je skondenzovaná voda. Vzniká na povrchoch predmetov, ktoré majú teplotu povrchu nižšiu ako je teplota rosného bodu okolitého vzduchu. Rosný bod vzniká izobarickým ochladzovaním. Pri jeho teplote sa vzduch stáva nasýteným bez toho, aby mu bola dodaná vodná para zvonku. Pri poklese teploty povrchu rastlinného krytu pod teplotu rosného bodu dochádza ku kondenzácii vodnej pary, a tým ku vzniku rosy. Rosa je považovaná za jednu z foriem vodných zrážok. Je zachytená povrchom pôdy a intercepčnou kapacitou porastu, z ktorého sa postupne vyparí. Rastliny pokrývajú rôzne pôdne druhy. Tieto majú rôznu tepelnú kapacitu a tepelnú zotrvačnosť. Na tieto veličiny má rozhodujúci vplyv obsah vody v pôde, ktorý je limitovaný retenčnými vlastnosťami pôdneho prostredia. Téma navrhovanej dizertačnej práce vychádza z hypotézy, že pri rovnakých hydrologických a hydrometeorologických podmienkach bude na rôznych pôdnych druhoch teplota porastu rôzna. Z toho dôvodu sa predpokladá, že aj tvorba rosy bude rôzna. Cieľom navrhovanej dizertačnej práce je kvantifikovať vplyv rôznych pôdnych druhov na tvorbu rosy na štandardnom trávnom povrchu. Na rôznych pôdnych druhoch bude kvantifikovaný proces tvorby rosy, jej zachytenie intercepčnou kapacitou a zánik rosy vyparovaním. V priebehu uvedeného procesu budú vyhodnocované objemy skondenzovanej vody. Pre dosiahnutie cieľov práce budú realizované merania na lyzimetrickej stanici vo vodnom uzle Petrovce.
Vedecký prínos:
a) Nové poznatky o vplyve pôdneho druhu na tvorbu rosy a jej objemovej tvorby v čase.
b) Nové poznatky o význame rosy vo vodnej bilancii územia s rôznym pôdnym pokryvom.
c) Nové poznatky o význame rosy v extrémne suchých vegetačných obdobiach.