Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Transparentnosť a komputačná reprodukovateľnosť psychologických štúdií využívajúcich Experience Sampling Method
Program DŠ
Sociálna psychológia a psychológia práce
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Matúš Adamkovič, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Experience Sampling Method (ESM) umožňuje výskumným tímom zbierať intenzívne longitudinálne dáta týkajúce sa dynamiky intraindividuálnych procesov, a to s vysokou mierou ekologickej validity. V poslednom desaťročí rástol počet publikácií využívajúcich ESM exponenciálne, predovšetkým vďaka širokej dostupnosti smartfónov, inteligentných doplnkov (Myin-Germeys & Kuppens, 2021).
Viacúrovňová štruktúra dát a komplexný charakter analytických procedúr využívaných v ESM výskume však vedie k špecifickým výzvam a zvyšuje tzv. stupne voľnosti výskumníka (researcher degrees of freedom) či už vo fáze prípravy dát a taktiež ich analýzy (Kirtley et al., 2021). Je tak potrebné venovať dostatok pozornosti robustnosti zistení a transparentnosti (reportovacích) praktík, akými sú napríklad predregistrácia či zdieľanie dát a analytického kódu. Komputačná reprodukovateľnosť (t.j. dosiahnutie rovnakých výsledkov za použitia rovnakých dát a analytického prístupu ako v pôvodnej štúdii) sa v poslednom období stala dôležitou oblasťou záujmu v rámci psychologických disciplín. Vzhľadom na súčasnú evidenciu je však potrebné konštatovať, že využívanie praktík facilitujúcich komputačnú reprodukovateľnosť je v rámci psychologického výskumu zriedkavé (Hardwicke et al., 2022). Okrem toho, komputačná reprodukovateľnosť štatistických výsledkov v štúdiách, ktorých dáta sú voľne dostupné, je nízka (Artner et al., 2021; Hardwicke et al., 2018). Uvedené zistenia sa vzťahujú predovšetkým na oblasť psychológie vo všeobecnosti a o komputačnej reprodukovateľnosti psychologického výskumu využívajúceho ESM sa vie len veľmi málo.
Navrhovaná dizertačná práca má dva ciele: (1) Preskúmať využívanie praktík facilitujúcich komputačnú reprodukovateľnosť v náhodne vybratej vzorke psychologických štúdií využívajúcich ESM publikovaných v poslednej dekáde; (2) Preskúmať reprodukovateľnosť štatistických výsledkov ESM štúdií, ktoré obsahujú voľne dostupné dáta. Téma dizertačnej práce prispeje k budovaniu evidencie týkajúcej sa komputačnej reprodukovateľnosti v psychológii a taktiež v rastúcej oblasti výskumu využívajúcej ESM.