Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Príprava endolyzínov s lytickým účinkom voči bakteriálnym patogénom.
Program DŠ
Molekulárna biológia, Mikrobiológia
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Gabriela Bukovská, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Endolyzíny sú enzýmy, produkované bakteriofágom na konci lytického cyklu, ktoré degradujú petidoglykán bunkovej steny baktérií z vnútra bakteriálnej bunky smerom von. Izolované proteíny endolyzínov si zachovávajú svoju lytickú aktivitu a pôsobia aj zvonka bakteriálnej bunky a môžu sa použiť ako antimikrobiálne terapeutikum. Cieľom práce je príprava fágových endolyzínov s účinnosťou voči bakteriálnym patogénom, identifikácia a charakterizácia nových lytických proteínov, štúdium katalytickej a väzbovej domény endolyzínov, modifikácia lytickej aktivity endolyzínov.