Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Názov témy
Rola metakognície v sociálnom usudzovaní
Program DŠ
Psychológia zdravia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Kamila Urban, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Forma štúdia: denná
Jazyk práce: slovenský/ anglický

Metakognitívne uvedomovanie má významné následky pre sociálne usudzovanie a správanie. Výskum ukázal, že keď si ľudia uvedomujú, že stereotypy by mohli zasahovať do ich úsudkov, je pravdepodobnejšie, že budú lepšie posudzovať primeranosť a platnosť svojich úsudkov. Vnímaná ľahkosť prístupu k vlastným postojom, vnímaná istota a metakognitívna vedomosť ovplyvňujú sociálne úsudky. Projekt by mal navrhnúť intervenciu založenú na poznatkoch z metakognície (najmä o istote a metakognitívnej vedomosti) a mal by byť zameraný na zmenu postojov v rôznych oblastiach sociálnej kognície.