Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Názov témy
Využitie fenomenologických rozhovorov na prehĺbenie porozumenia autoregulovaného učenia
Program DŠ
Psychológia zdravia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Kamila Urban, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Forma štúdia: denná
Jazyk práce: slovenský/ anglický

Autoregulované učenie (SRL) je pojem zahŕňajúci štyri zložky: kogníciu, metakogníciu, motiváciu a emócie. Avšak zachytiť výskumnými metódami všetky komponenty naraz je náročné a preto sa odporúča triangulácia rôznych kvantitatívnych ako aj kvalitatívnych metód. Využitie dotazníkov alebo experimentálnych metód a pozorovaní alebo rozhovorov môže poskytnúť bohaté a kontextualizované dáta o SRL študentov. Cenné poznatky možno získať prostredníctvom pološtruktúrovaných fenomenologických rozhovorov. Týmto spôsobom možno získať svedectvá o skúsenostiach študentov, ktoré sú relevantné pre ich snahy, a môžu tak osvetliť SRL proces. Navrhovaný projekt by mal zobrať do úvahy rôzne motivácie študentov pri učení, rôznu úroveň využívania kognitívnych a metakognitívnych stratégií a navrhnúť metodológiu zberu kvantitatívnych dát, ako aj výberu participantov do rozhovorov.