Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Efekt morálneho odpútania sa ako psychologickej bariéry proenvironmentálneho správania
Program DŠ
Psychológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jakub Šrol, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
V oblasti psychológie klimatickej zmeny je známy výskum rozporu medzi postojmi
a správaním. Hoci väčšina ľudí v súčasnosti súhlasí, že ku klimatickej zmene dochádza
a že táto zmena má závažné negatívne dôsledky, správanie ľudí v oblasti ochrany
životného prostredia je často strohé a neodráža závažnosť vnímania klimatickej
zmeny. Jedným z možných psychologických mechanizmov vysvetľujúcich tento
rozpor je morálne odpútanie sa, snaha o zbavenie sa negatívnych emócií (napr. viny za
to, že sa človek nespráva lepšie k prostrediu) prostredníctvom skresleného
interpretovania vlastného správania či situácie (rozptyľovanie zodpovednosti,
výhodné porovnávanie sa s ľuďmi, ktorých správanie je v oblasti ochrany životného
prostredia horšie ako naše správanie a pod.). Cieľom práce bude jednak preskúmať
mechanizmus morálneho odpútania sa v téme klimatickej zmeny v kontexte
vnímaných negatívnych emócií a pro-environmentálneho správania. Po druhé, účelom
práce bude navrhnúť intervenciu zameranú na morálne odpútanie s cieľom zvýšiť proenvironmentálne správanie