Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Dopady ekonomickej neistoty (prekarizacie) na podporu epistemicky nepodložených presvedčení a súvisiace s nimi maladaptívne správanie
Program DŠ
Psychológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Magdalena Adamus, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Trnavská univerzita v Trnave
Stručná anotácia
Literatúra ukazuje, že vzdelanie a príjem patria k najsilnejším
prediktorom tendencie podporovať konšpiračné teórie (CT). V
posledných rokoch sa však viac pozornosti venovalo tomu, ako
subjektívne vnímanie finančných ťažkosti a pocit neistoty prispievajú k
podpore CT. Nové dôkazy naznačujú, že bez ohľadu na objektívnu
finančnú situáciu subjektívny pocit finančného ohrozenia výrazne
prispieva k nárastu podpory konšpiračných teórií. Cieľom prace bude
skúmať, či (a ako) subjektívne hodnotenie finančnej situácie jednotlivca,
vnímanie súčasných ekonomických podmienok a prognózy budúceho
ekonomického vývoja môžu zvýšiť podporu CT a ovplyvniť správanie
(napr. ekonomické alebo zdravotné). V spolupráci so školiteľom
doktorand navrhne empirické štúdie, zozbiera, analyzuje a interpretuje
dáta. Alternatívne by sa práca mohla pripraviť na základe dostupných
súborov údajov (napr. EU-SILC, ESS, WVS). Okrem toho práca zahŕňa
prehľad relevantnej existujúcej literatúry.