Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Dopady ekonomickej neistoty (prekarizacie) na podporu epistemicky nepodložených presvedčení a súvisiace s nimi maladaptívne správanie
Program DŠ
Psychológia zdravia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Magdalena Adamus, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Literatúra ukazuje, že vzdelanie a príjem patria k najsilnejším prediktorom tendencie podporovať konšpiračné teórie (CT). V posledných rokoch sa však viac pozornosti venovalo tomu, ako subjektívne vnímanie finančných ťažkosti a pocit neistoty prispievajú k
podpore CT. Nové dôkazy naznačujú, že bez ohľadu na objektívnu finančnú situáciu subjektívny pocit finančného ohrozenia výrazne prispieva k nárastu podpory konšpiračných teórií. Cieľom prace bude
skúmať, či (a ako) subjektívne hodnotenie finančnej situácie jednotlivca, vnímanie súčasných ekonomických podmienok a prognózy budúceho ekonomického vývoja môžu zvýšiť podporu CT a ovplyvniť správanie (napr. ekonomické alebo zdravotné). V spolupráci so školiteľom
doktorand navrhne empirické štúdie, zozbiera, analyzuje a interpretuje dáta. Alternatívne by sa práca mohla pripraviť na základe dostupných súborov údajov (napr. EU-SILC, ESS, WVS). Okrem toho práca zahŕňa prehľad relevantnej existujúcej literatúry.