Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV, v. v. i.

Názov témy
Analýza a interpretácia elektroencefalografie založená na AI
Program DŠ
Aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Mgr. Roman Rosipal, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Elektroencefalografia (EEG) predstavuje efektívny neurovedecký výskumný nástroj na pochopenie fungovania mozgu. Nenáročný charakter merania EEG uľahčuje získavanie veľkého množstva EEG dát z experimentov s rôznymi podmienkami a naprieč rôznymi kohortami subjektov. Avšak špecifické problémy EEG spojené s javmi, ako je vysoká variabilita medzi subjektmi, respektíve v rámci subjektov, kontaminácia artefaktmi a podobne, sťažujú učenie sa z údajov EEG a následnú fyziologickú interpretáciu. Techniky umelej inteligencie (AI, artificial intelligence) a strojového učenia (ML, machine learning) môžu byť užitočnými nástrojmi na zmiernenie týchto problémov a poskytnúť poučné riešenia a závery. Doktorandská práca bude skúmať použiteľnosť prístupov a modelov AI a ML pri riešení problémov spojených so spracovaním a analýzou EEG. Dôraz bude kladený na vývoj nástrojov a metód vedúcich k interpretovateľnosti získaných modelov AI a ML. V práci budú použité simulované a reálne EEG dáta zozbierané počas experimentov s protokolmi rozhrania mozog-počítač (BCI, brain-computer interface).