Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Vplyv neurozápalu na neurogenézu a správanie
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Zápal je typicky považovaný za negatívnu odpoveď na poranenie a cytotoxický zápal môže prispievať patológii chorôb ako depresia, Alzheimerova choroba, epilepsia alebo skleróza multiplex. Avšak súčasné poznatky naznačujú, že zápalové bunky majú aj pozitívny ochranný vplyv a regulujú vývin, plasticitu a homeostázu. Vplyv neurozápalu na kmeňové bunky v mozgu závisí od mnohých faktorov vrátane chronickosti a intenzity zápalu. Neurozápal sprostredkovaný aktivovanými gliami, cytokínmi, chemokínmi a reaktívnym kyslíkom môže regulovať každú fázu neurogenézy vrátane bunkovej proliferácie, migrácie, diferenciácie, prežívania, dozrievania, synaptogenézy a neuritogenézy. Zápalové bunky môžu napríklad zvyšovať neurogenézu v určitých obdobiach roka. Cieľom tejto dizertačnej práce bude štúdium neurozápalových procesov s súvislosti s rôznymi formami správania, vrátane abnormálneho a stereotypného správania.