Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV, v. v. i.

Názov témy
Identifikácia molekúl dôležitých pre procesy súvisiace s oplodnením u cicavcov
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jana Jankovičová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
U živočíchov je oplodnenie definované ako splynutie samčej a samičej pohlavnej bunky. Oplodnenie predstavuje komplexný proces, priebeh ktorého je vo všeobecnosti známy, avšak zúčastňujúce sa molekuly, resp. mechanizmy ich pôsobenia ešte nie sú úplne objasnené. Napriek tomu, že fertilizačný proces u cicavcov vykazuje určité spoločné črty, procesy prebiehajúce na molekulárnej úrovni ako aj expresia proteínov na úrovni gamét a tkanív jednotlivých živočíšnych druhov sú odlišné. Cieľom dizertačnej práce bude s využitím modelu hovädzieho dobytka študovať proteíny, ktoré sa podieľajú na dozrievaní gamét, resp. oplodnení, a to imunocytochemickými, imunohistochemickými a biochemickými metódami, prípadne metódami molekulárnej biológie.