Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Názov témy
Posúdenie vhodnosti aplikácie metód TG/DTA/DSC na získanie komplexných informácií o environmentálnych rizikách v pôdach Slovenska
Program DŠ
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov / Hutníctvo
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Lenka Findoráková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Aplikácia metód TG/DTA/DSC má vo všeobecnosti široké uplatnenie v mnohých vedných disciplínach. Získanie komplexných informácií o fyzikálno-chemickom stave pôd, ako aj o pridaných organických materiáloch je predpokladom pre zabezpečenie správneho obhospodárovania pôd a následne znižovania negatívneho dopadu na životné prostredie vplyvom antropogénnej činnosti. Simultánnymi metódami termickej analýzy by bolo možné posúdiť okrem zloženia aj termodynamické a kinetické charakteristiky analyzovaných pôd na princípe zelenej chémie.